Registry::getDomainName()

Ochrana osobních údajů

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen ,,GDPR")
 
      I.        Správce osobních údajů
 
Společnost SEGA JIHLAVA, s.r.o., s.r.o. se sídlem Humpolecká 345/24 Jihlava, lČ:29197996, DIČ:CZ29197996 je od 6.10.1998 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64993, (dále jen ,,správce") Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
 
     II.        Rozsah zpracování osobních údajů
 
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
 
   III.        Zdroje osobních údajů
 
·      přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
·      distributor
·      veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)
 
   IV.        Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 
·      adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, lČ, DlČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
·      popisné údaje (např. bankovní spojení)
·      další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
·      údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného
souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem
personálních řízení aj.)
 
    V.        Kategorie subjektů údajů
 
·      zákazník správce (pouze u subjektů registrovaných na e-shopu)
·      zaměstnanec správce
·      dopravce
·      dodavatel služby
·      jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
·      uchazeč o zaměstnání
 
   VI.        Kategorie příjemců osobních údajů
 
·      velkoobchodníci
·      finanční ústavy
·      veřejné ústavy
·      zpracovatel
·      státní aj orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
·      další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí - státy EU)
 
 VII.        Účel zpracování osobních údajů
 
·      účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
·      jednání o smluvním vztahu
·      plnění smlouvy
·      ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
·      archivnictví vedené na základě zákona o výběrovým řízení na volná pracovní místa
·      plnění zákonných povinností ze strany správce
·      ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
 
VIII.        Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
 
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 
   IX.        Doba zpracování osobních údajů
 
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
 
    X.        Poučení
 
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
·      subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
·      zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
·      zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
·      zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
·      zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
·      zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů
 
   XI.        Práva subjektů údajů
 
1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
·      účelu zpracování,
·      kategorii dotčených osobních údajů,
·      příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
·      plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
·      veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
·      pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 
2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
·      Požádat správce o vysvětlení.
·      Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
·      Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní
neprodleně závadný stav.
·      Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo
obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
·      Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
·      Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
 
OTEVÍRACÍ DOBA: PO - PÁ 7.30 – 16.00 hod
tel.: 728 201 235, 723 246 372
email: sega@ji.cz Humpolecká 345/24
586 01 Jihlava, Staré Hory
IČ.: 29197996
DIČ: CZ29197996
Vysočina
Kontaktujte nás
Garážová vrata, Vjezdové brány, pohony vrat a bran, Markýzy, Předokenní rolety, Venkovní žaluzie, ploty a zábradlí pro města: Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Dukovany, Rouchovany, Telč, Humpolec, Kamenice nad Lipou, Habry, Golčův Jeníkov, Polná, Přibyslav, Ždírec nad Doubravou, Velké Meziříčí, Chotěboř, Nové Město na Moravě, Světlá nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Pacov, Dačice, Želetava, Velká Bíteš, Náměšť nad Oslavou, Moravské Budějovice
(c) 2022 www.segajihlava.cz | design Marketing Revolution | realizace 3Nicom websolutions s.r.o.